SEED FOND

Seed fond je projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který nabídne podnikatelům zcela nový nástroj podpory ve formě investic rizikového kapitálu. Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících i déle fungujících firem s inovačním potenciálem.

 

Vážené dámy a Vážení pánové,
     v tomto článku bychom Vám chtěli představit SEED FOND a jeho základní charakteristiku. Někteří již možná o tomto fondu slyšeli a pro někoho to může být nová a zajímavá informace. Seed fond má nejenom svou charakteristiku ale i své hlavní cíle a je určen pro určitý typ podniků různých velikostí a právních forem. Do Seed fondu je také možnost určitým způsobem investovat.

Popis projektu Seed fond

 

Seed fond je projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, který nabídne podnikatelům zcela nový nástroj podpory ve formě investic rizikového kapitálu. Cílem projektu je rozvíjet trh rizikového kapitálu v oblasti investic do začínajících i déle fungujících firem s inovačním potenciálem. Jde tedy primárně o investice, o které téměř nemají zájem jak banky z důvodu rizikovosti, tak většinou i tradiční venture kapitálové fondy z důvodu malého rozsahu investic. Přitom zejména začínající firmy mají často velký potenciál stát se konkurenceschopnými a prorazit i na zahraničních trzích, a to nejen v oblastech, jako je IT nebo biotechnologie, nanotechnologie a pokročilé materiály.
Seed fond je nástroj finančního inženýrství, prostřednictvím kterého budou veřejné prostředky společně se soukromými investovány jako kapitál do perspektivních růstových firem. Kromě finančních prostředků bude poskytnuto i potřebné know-how pro další rozvoj, a řízení firem podobně jako je to u fondů existujících řadu let v zahraničí.
Seed fond bude interně rozdělen na dvě části:
 • finanční nástroj SEED, který bude směřován do začínajících podniků v raných fázích životního cyklu (tzv. early stage – seed, start-up),
 • finanční nástroj VENTURE, který bude investovat do zralejších firem v pozdějších fázích životního cyklu (tzv. later stage – expansion).
Celkem je na projekt Seed fond vyčleněno 53 mil. EUR, z toho 32 mil. EUR pro finanční nástroj SEED a 21 mil. EUR pro finanční nástroj VENTURE.
Hlavní cíle projektu Seed fond

Projekt sleduje 3 hlavní cíle:

1.      Podpořit inovačně zaměřené podnikatele, kteří na základě dobrého nápadu chtějí založit, nastartovat nebo rozvinout firmu a nemají dostatek vlastních zdrojů. Seed fond jim společně se soukromým investorem poskytne kapitál, který mohou využít tak, aby byl co nejvíce podpořen růst firmy.
2.      Motivovat soukromé investory k účasti na investicích do firem v raných stádiích podnikání, přičemž jim bude fond asistovat spolu investicí v rozmezí 10 -70 procent, resp. u pokročilejších projektů 10–50 procent.
3.      Získat zkušenosti s novou formou podpory – investicemi rizikového kapitálu. Fond patří do skupiny revolvingových finančních nástrojů, které jsou nastaveny tak, aby se vložené veřejné prostředky navracely zpět a mohly být opakovaně využívány.  Peníze z evropských fondů tak budou využity účelně na investice, které podpoří dlouhodobou konkurenceschopnost Česka.

Způsob investování

Hlavní formou podpory podnikatelů budou kapitálové investice do vlastního jmění společnosti, které budou v závislosti na stádiu rozvoje firmy poskytovány jako tzv. seed (zárodečný), start–up (startovní) a venture (rozvojový) kapitál.
Po vstupní investici do cílové firmy a jejím rozvoji dojde k jejímu ukončení formou výstupu investora – tzv. exitu. V tržním prostředí jsou fondy rizikového kapitálu většinou zakládány na dobu určitou a fungují tak, že po dobu dvou až čtyř let investují do firem, poté tři až pět let podporují jejich růst a rozvoj a následně ukončí všechny investice, čímž získají investované prostředky zpět do fondu a mohou je opakovaně použít.
Podle pravidel Evropské komise je nezbytné, aby se do financování začínajících inovačních firem formou kapitálových vstupů zapojili i soukromí investoři, kteří firmám přinesou nejen dodatečný kapitál na jejich další rozvoj, ale zejména know-how a obchodní kontakty. Podíl soukromého kapitálu v seed a start-up fázi musí představovat minimálně 30 procent z celkové investice a ve venture fázi minimálně 50 procent z celkové investice.
Nastavení projektu má přiblížit fungování Seed fondu co nejvíce tržním podmínkám - investiční rozhodování bude ponecháno na soukromých subjektech. Investice bude vybírat a rozvíjet profesionální investiční společnost vybraná v otevřeném výběrovém řízení. Role MPO je v přípravě rámce pro fungování Seed fondu a kontrole jeho hospodaření, zbytek činností bude především na jeho správci a soukromých spoluinvestorech.
 

Zájem podnikatelů o problematiku rizikového kapitálu roste

V souvislosti s připravovaným Seed fondem, který bude společně se soukromými investory investovat rizikový kapitál do začínajících i déle působících inovačně zaměřených malých a středních podniků, roste zájem podnikatelů o tuto formu financování.
Ministerstvo průmyslu a obchodu zadalo u agentury eNovation zpracování on-line průzkumu, jehož cílem bylo specifikovat témata, o která mají podnikatelé největší zájem a která by mohla být součástí workshopů připravovaných na březen 2013 v rámci cyklu Jak na fondy.
Cyklus těchto čtyř workshopů naváže na úspěšný podzimní cyklus seminářů k  Seed fondu na vysokých školách. Cílovou skupinou jsou však tentokrát podnikatelé, kteří již mají určité všeobecné znalosti s financováním svého byznysu a setkali se rovněž s praktickými problémy při získávání finančních prostředků. Workshopy proběhnou 5.3.2013 v Ostravě, 12.3.2013 v Plzni, 20.3.2013 v Praze a 27.3.2013 v Brně. Účast je bezplatná, avšak je nutné se předem registrovat prostřednictvím portálu strukturalni-fondy.cz.
Workshopy budou zaměřeny na praktické otázky investic zárodečného (seed), startovního (start-up) a rozvojového (expansion) kapitálu do malých a středních podniků. Program je sestaven na základě výsledků on-line průzkumu, kterého se zúčastnilo 1380 respondentů ze všech krajů ČR. Více než 60 % vyjádřilo zájem o účast na dalších seminářích a vzdělávacích akcích zaměřených na problematiku získávání finančních prostředků k rozvoji firmy formou rizikového kapitálu. Průzkum ukázal, že žhavými tématy, o která se podnikatelé aktuálně zajímají, jsou rizika spojená se vstupem investora a příprava business plánu ve formě vhodné pro investory (o každé z témat projevilo zájem 63 % respondentů). Velký zájem je také o problematiku průzkumu trhu a odhadu poptávky (59 %), o právní aspekty kapitálových transakcí (45 %) a o zásady prezentace před investorem (41 %).
Přednášky budou doplněny případovými studiemi a příklady z praxe.
Cílem workshopů je vysvětlit stávajícím podnikatelům i osobám uvažujícím o podnikání úskalí a problémy investic rizikového kapitálu, jejichž princip je zcela odlišný od dotací resp. bankovních úvěrů. Vysvětlením a ukázkou praktických příkladů účastníci workshopu získají představu o vhodnosti či nevhodnosti tohoto typu financování pro svůj konkrétní podnikatelský záměr.
Projekt Seed fond je nyní ve fázi hodnocení nabídek předložených v rámci veřejné zakázky na dodavatele služeb obhospodařovatele pro Český rozvojový, uzavřený investiční fond, a.s. Po výběru dodavatele bude další postup  záviset na případném podání námitek během zákonné 15 denní lhůty. Po uzavření procesu výběru dodavatele bude následovat podpis smlouvy o smlouvě budoucí a předložení žádosti České národní bance o udělení povolení k činnosti Českého rozvojového, uzavřeného investičního fondu, a.s. Tato procedura může trvat až 60 dní. Po udělení povolení bude fond zapsán do Obchodního rejstříku a může zahájit svoji činnost. První investice do cílových společností lze očekávat v 3. čtvrtletí 2013, již nyní ale mohou zájemci o investice připravovat business plány.

Komu je Seed fond určen

Seed fond může investovat pouze do malých a středních podniků. Z finančního nástroje SEED budou typicky poskytovány investice firmám požadujícím zárodečný (seed) nebo startovní (startup) kapitál, což budou ve většině případů firmy mladší než 5 let. Z finančního nástroje VENTURE budou typicky poskytovány investice firmám požadujícím rozvojový (expansion) kapitál, což budou ve většině případů firmy starší než 5 let.

Typ podniku (velikost)

Seed fond může investovat pouze do malých a středních podniků (MSP), v souladu s přílohou I nařízení Komise (ES) č. 800/2008. Více o MSP např. zde.
Při posuzování, zda cílový podnik spadá do kategorie malých a středních podniků je základním kritériem počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.
 • Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
 • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
 • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.
Dále je nutné posoudit vazby na jiné podniky ve sledovaném období a určit, zda se jedná o podnik nezávislý, partnerský nebo propojený. Pro bližší podrobnosti doporučujeme prostudovat kompletní znění přílohy I nařízení Komise (ES) č. 800/2008.

Stáří firmy

Stáří firmy je pouze podpůrný ukazatel a na rozhodnutí o investici nemá zásadní vliv. Rozhodující bude vývojové stádium firmy.
Z finančního nástroje SEED budou typicky poskytovány investice firmám požadujícím zárodečný (seed) nebo startovní (startup) kapitál, což budou ve většině případů firmy mladší.
Z finančního nástroje VENTURE budou typicky poskytovány investice firmám požadujícím rozvojový (expansion) kapitál, což budou ve většině případů firmy déle působící.

Sídlo a místo ekonomické aktivity

Svoboda usazování a volný pohyb služeb patří k základním svobodám obyvatel Evropské unie. Jsou zakotveny ve Smlouvě o ES Čl. 3 odst. 1 písm. c), články 14 a 43–55.  (http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/market/market/article_7193_cs.htm)
V souladu s těmito základními svobodami bude umožněno ucházet se o podporu ve formě investic rizikového kapitálu Seed fondu malým a středním podnikům usazeným v České republice mimo Prahu. Usazováním se rozumí „výkon hospodářské činnosti prostřednictvím stálého zařízení (podniku) v jiném členském státě na neurčitou dobu“.
Znamená to, že se sídlo firmy může být kdekoliv, avšak při posuzování projektu bude nutné vzít v úvahu místo realizace ekonomické aktivity, která má být investicí Seed fondu podpořena. Je třeba respektovat základní cíl poskytování podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj (z něho je financován Operační program Podnikání a inovace), kterým je podpora aktivit směřujících k rozvoji méně vyspělých regionů. V České republice jsou to všechny kraje kromě Hlavního města Prahy. V tomto regionu musí podnikatel zřídit stálé zařízení (provozovnu, dceřinou společnost, organizační složku aj.), ve které bude vykonávat hospodářskou činnost.

Právní forma

Investice do kapitálu předpokládají, že cílové společnosti musí mít takovou právní formu, která tyto investice umožňuje, tj. právní formu obchodní společnosti. Typickou právní formou je např. společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), evropská společnost (SE).
Nelze investovat do podniku, který má právní formu fyzické osoby – podnikatele (OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná). V případě zájmu OSVČ o vstup investora je nutno provést transformaci na vhodnou právní formu.

Sektorové zaměření

Sektorové zaměření není omezeno, kromě oborů které jsou vyloučeny z podpory v rámci evropských pravidel. Jedná se zejména o výrobu, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v Příloze I Smlouvy o ES. Z podpory budou vyloučeny podnikatelé vykonávající podnikatelskou činnost v následujících odvětvích:
 • zemědělství, rybolov, akvakultura, lesnictví (CZ-NACE A 01, A 02, A 03) včetně výroby, zpracování a uvádění na trh výrobků uvedených v příloze I Smlouvy o  fungování EU;
 • uhelný průmysl (CZ-NACE B 05, C 19.1);
 • ocelářský průmysl (í dle čl. 2 odst. 29 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008);
 • průmysl syntetických vláken (dle čl. 2 odst. 30 nařízení Komise (ES) č. 800/2008);
 • stavba lodí (CZ-NACE C 30.11);
 • výroba a obchod s tabákem, destiláty a souvisejícími produkty;
 • výroba a obchod se zbraněmi a střelivem jakéhokoli druhu;
 • kasina a obdobné podniky;
 • výzkum, vývoj nebo technické užití vztahující se k elektronickým datovým programům nebo řešením, které jsou zaměřeny specificky na internetový gambling, on-line kasina nebo pornografii, nebo které jsou určeny k tomu, aby protiprávně vstupovaly do elektronických datových sítí nebo protiprávně stahovaly elektronická data;
 • výzkum, vývoj nebo technické užití vztahující se k lidskému klonování pro výzkumné a terapeutické účely nebo ke geneticky modifikovaným organizmům (GMO).
__________________________________________________________________________________
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)