Příručka pro podnikání v roce 2010

Po velikém ohlasu, který sklidila tištěná publikace „Příručka pro podnikání v roce 2008“, a „Příručka pro podnikání v roce 2009“ přišla Hospodářská komora České republiky s jejím 3. aktualizovaným vydáním pro rok 2010 opět v elektronické podobě.

Příručka přináší ucelený přehled týkající se nejdůležitějších norem tvořících právní rámec podnikání v České republice. Za touto aktivitou hospodářské komory je snaha výrazně usnadnit podnikatelům orientaci v komplikovaném prostředí, v němž realizují své aktivity.

V elektronické publikaci čtenáři naleznou informace týkající se: podnikání fyzických osob a právnických osob, zejména možné formy společností (včetně popisu jejich výhod a nevýhod), různých typů smluv (včetně spotřebitelských), problematiky ochrany spotřebitele, náležitostí v pracovněprávních vztazích, systému daní a sociálního pojištění, ochrany hospodářské soutěže, práv duševního vlastnictví a ochrany životního prostředí, výčtu možných rizik podnikání, dále publikace upozorňuje na specifika obchodování se zahraničím, na výčet forem podpory podnikání (zejména ze strukturálních fondů). Přináší také informace o společenské a sociální odpovědnosti firem, o získávání kvalifikací podle zákona č. 179/2006 Sb. a nově obsahuje informace o technických normách a elektronické komunikaci (především prostřednictvím datových schránek).

Pro přehlednost je text doplněn tabulkami, barevně jsou odlišeny praktické příklady, různé tipy a upozornění, které vysvětlují výše popsaný odborný text. Příručka zaznamenává stav platný od 30. 6. 2010 a zároveň upozorňuje na další předpokládané novelizace. Vzhledem k častým právním úpravám hospodářská komora předpokládá vydávání dalších aktualizací.


Obsah příručky pro podnikání v roce 2010
1 Úvod
2 Základní charakteristika podnikání
3 Podnikání fyzických osob
4 Podnikání právnických osob
5 Smluvní vztahy mezi podnikateli
6 Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele
7 Pracovněprávní vztahy
8 Systém sociálního pojištění
9 Nepřímé daně
10 Daň z příjmu fyzických osob
11 Daň z příjmu právnických osob
12 Ostatní daně
13 Ochrana hospodářské soutěže
14 Ochrana práv duševního vlastnictví
15 Ochrana životního prostředí
16 Rizika související s podnikáním
17 Volný pohyb služeb v rámci EU
18 Podpora malých a středních podnikatelů
19 Společenská odpovědnost firem
20 Získávání kvalifikací
21 Technické normy (nová kapitola)
22 Elektronická komunikace (nová kapitola)
23 Seznam použité literatury
24 Seznam tabulek
25 Přílohy