Orgány OHK Teplice

Představenstvo OHK Teplice
Předseda                            Ing. Dorothea Kresslová
Místopředsedové                 Ing. Luděk Forman
                                          Vladimír Fišer
Členové                              Ing. Zdeněk Adam 
                                          Mgr. Radka Jelínková
                                          Lucie Jelínková
                                          Vladimíra Adamcová
                                          Jiří Černý, MBA
                                          Ing. František Jochman

Dozorčí rada OHK Teplice
Předseda
Členové                            Alena Dvořáková
                                        Bc. Václav Bartoš
  

Základní informace
OHK Teplice je sdružením podnikatelů přijatých za její členy, zřízená podle zákona č. 301/1992 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ve znění platných změn a doplňků.
Základním posláním okresní hospodářské komory je podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování potřeb členů okresní komory ve vztazích k orgánům státní správy, územní samosprávy a k zahraničí.
O přijetí za řádného člena okresní komory rozhoduje v souladu s § 3 odst. 2 Statutu představenstvo okresní komory na základě přihlášky.