NSK2: Kulaté stoly odstartovaly svou tour po regionech na Moravě

Na letošní podzim si tým projektu NSK2 připravil sérii kulatých stolů, kde mohou zaměstnavatelé diskutovat o aktuálních problémech na trhu práce. Pomyslná tour po regionech odstartovala dne 3. října 2012 v Brně. Zaměstnavatelé se rovněž sešli dne 4. října tentokrát ve Zlíně.

V této fázi projektu je nadefinováno již více než 360 profesních kvalifikací a zapojeno je přes 1600 zaměstnavatelů z celé ČR. Tým NSK2 se ale i nadále snaží aktivně zapojit co nejvíce firem, díky kterým bude možné rychleji reagovat na situaci na trhu práce prostřednictvím jejich připomínek a podnětů vycházejících z praxe.

Projektová manažerka Hospodářské komory České republiky Martina Turinská, členka Koordinační rady, na začátek všem zúčastněným přiblížila, jak funguje Národní soustava povolání i Národní soustava kvalifikací. Poté se již otevřel prostor pro velmi přínosné diskuze. Obecně se debatovalo o co nejefektivnějším využití NSK v praxi, o chybějících kvalifikacích a o rozdílech ve skutečné a žádané kvalifikaci pracovníků v jednotlivých oborech.

Pro firmy byla obzvláště cenná informace o tom, že zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. jsou obecně uznávány i v ostatních zemích EU. Slečna Turinská uvedla jako příklad jednu zkušenost z praxe:„Na HK ČR volal v létě klempíř, že si našel práci v Německu, ale jeho přijetí je podmíněno získáním Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Přihlásil se tedy u nás na zkoušku, tu složil a díky tomu práci v Německu získal.“ Srovnávat kvalifikaci uchazečů o práci podle standardů NSK je totiž v zahraničí jednodušší. Jednak jsou kvalifikační úrovně jednotlivých profesních kvalifikací přiřazeny k EQF (Evropský kvalifikační rámec) a jednak se zaměstnavatel také může podívat na kvalifikační i hodnoticí standardy v anglickém jazyce a hned ví, co uchazeč opravdu umí. Našemu výučnímu listu v zahraničí většinou nerozumějí, jelikož z něj není zřejmé, co jeho držitel ovládá.

Zaměstnavatele také zajímalo, jak se na tuto zkoušku profesní kvalifikace přihlásit. Nejjednodušší způsob přihlašování vede např. přes webové stránky www.narodni-kvalifikace.cz nebo www.vzdelavaniaprace.cz, kde jsou u jednotlivých profesních kvalifikací vypsány všechny autorizované osoby, u kterých se uchazeč o certifikát ke zkoušce může přihlásit. Seznam těch, kteří již zkoušku složili ale na webu nenajdete. Tyto informace jsou totiž chráněny zákonem o ochraně osobních údajů.

Během diskuze se ukázalo, že zkouška může fungovat i jako motivace zaměstnanců. Některé firmy totiž zamýšlí svým pracovníkům umožnit složení zkoušky profesní kvalifikace „za odměnu“, těm nejlepším zkoušky i zaplatí. Z takového postupu pak profitují zaměstnanci i zaměstnavatelé.

Účastníky diskuze dále zajímalo, jakým procesem tvorba profesních kvalifikací vlastně prochází. A jak to tedy celé probíhá? „Nejprve jsou kvalifikace nadefinovány a schváleny v rámci sektorových rad, poté je musí schválit tzv. stvrzovatelé, což jsou přímo odborníci z praxe. Jejich připomínky se obratem vrací do sektorových rad ke zpracování. Další instancí jsou příslušná ministerstva (logistické profesní kvalifikace se schvalují na Ministerstvu dopravy, strojírenské na Ministerstvu průmyslu a obchodu atp.), která celý proces tvorby někdy mohou zpomalit. Poslední instancí v procesu je vždy Ministerstvo školství, které musí schválit všechny tvořené profesní kvalifikace. Není divu, vždyť taková profesní kvalifikace je základ pro oficiální a státem garantovanou zkoušku. Tento proces se může zdát poněkud složitý, ale většina kvalifikací vzniká poměrně rychle,“ ujistila přítomné slečna Turinská.

Na kulatých stolech bylo samozřejmě projednáno mnoho dalších témat. Nové informace teď mohou zaměstnavatelé využít a zefektivnit chod svých firem. Pro všechny účastníky byl jistě přínosem i samotný fakt, že si mohou o svých problémech pohovořit s kolegy z oboru a svými připomínkami se aktivně podílet na vyřešení nepříznivé situace na trhu práce.

Zdroj: PR NSK2