Komise během léta připravila pro podnikatele řadu novinek

Evropská komise během léta nelenila a pro podnikatele připravila řadu finančních podpor a zajímavých zpráv z oblasti zahraničního obchodu.
Dohoda EU-Vietnam
V prvé řadě se Unii podařilo po více než dvou letech dosáhnout dohody s Vietnamem na základních principech vzájemné dohody o volném obchodu. Až 99 % cel by mělo být při obchodování s Vietnamem odstraněno. Vietnam se zavázal, že po vstupu dohody v účinnost liberalizuje 65 % importních cel na výrobky z EU a postupně odstraní zbývající cla do deseti let, zatímco EU se zavázala cla odstranit již do 7 let. Dohoda přinese rovněž liberalizaci v oblasti netarifních bariér, kde se Vietnam zavázal implementovat řadu mezinárodních standardů, sanitárních a fytosanitárních opatření. Očekává se, že se pro evropské podnikatele podaří na vietnamském trhu zajistit lepší přístup k veřejným zakázkám a odvětví služeb, investicím a lepší ochranu dat a průmyslových práv. Dohoda bude rovněž obsahovat separátní přílohu pro automobilový průmysl a návrh řešení pro snížení netarifních bariér v tomto odvětví. Vietnam se dále zavázal užívat označení „Made in EU“ pro nezemědělské produkty kromě farmaceutik, jelikož v tomto sektoru určuje pravidla zejména národní legislativa. Dohoda chrání také 169 evropských geografických označení pro potraviny a nápoje. Na základě této rámcové dohody budou vyjednávací týmy řešit zbývající technické otázky a připravovat její konečnou podobou. Dohodu poté schvaluje Rada a Evropský parlament.

Evropská komise schválila českou podporu biopaliv
Jednou z finančních podpor, kterou se Komise během léta zabývala, bylo i prodloužení programu státní podpory biopaliv v České republice do konce roku 2020. Komise dospěla k závěru, že česká podpora určitých biopaliv na základě unijních pravidel bude sledovat cíle EU v oblastech energetiky a životního prostředí, aniž by narušila konkurenci na jednotném trhu. Prodloužení plánu daňového zvýhodňování biopaliv se týká období od 1. července 2015 do 31. prosince 2020. Program na podporu biopaliv schválila Komise již v roce 2008. Komise se domnívá, že opatření nenaruší hospodářskou soutěže a naopak přispěje k dosažení národních cílů 2020 v oblasti obnovitelné energie a biopaliva v dopravě.

€222 milionů do Podunajské strategie
Dobrou zprávou je uvolnění speciální finanční obálky pro devět zemí Evropské unie, včetně České republiky a pět zemí mimo EU, pokryté Strategií pro Podunají budou mít možnost financovat přeshraniční projekty na podporu inovací a podnikání, udržovat přírodní a kulturní bohatství, zlepšovat propojení a podporu pro přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku v Podunajském regionu. Komise 20. srpna přijala nadnárodní program spolupráce pro Podunají s 202 miliony eur z Evropského regionálního rozvojového fondu a 19,8 miliony euro z předvstupního nástroje IPA II. První výzva bude vyhlášena na podzim 2015.

Během září bude Komise pracovat na přípravě digitálního kontraktu, tj. jednotné úpravě smluvních vztahů v přeshraničním internetovém obchodě, a to jak v oblasti digitálního obsahu, tak i zboží. Návrh nové legislativy se bude z velké části odvíjet od podnětů odborné veřejnosti, které mohly být zasílány Komisi v rámci veřejné konzultace do 3. září. Dalším pro podnikatele zajímavým tématem, kterým se Komise zabývá, je nová Strategie vnitřního trhu pro zboží a služby. Kolegium komisařů povede první diskusi na toto téma 23. září, tj. měsíc před plánovaným předložením strategie. HK ČR se zapojila do přípravy vstupů pro Evropskou komisi, a to formou identifikace překážek na vnitřním trhu.