Statut DLK pro SŠ

Statut DLK pro SŠ

§ 1
Základní ustanovení

Dobrý list komory (dále jen „DLK“) je prestižní dokument hospodářské komory vypovídající o schopnostech pracovníka prvně vstupujícího na trh práce, vydaný vybraným studentům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti absolventa střední školy. HK je „odpovědna“ za podnikatelské prostředí a jeho neopominutelnou součást, kterou je příprava nových generací na budoucí povolání.


§ 2
Držitel Dobrého listu komory

Držitelem DLK může být pouze absolvent střední školy, který splňuje kritéria pro udělení, podle § 3 Statutu Dobrého listu komory.


§ 3
Hodnotící kriteria stanovená pro udělení Dobrého listu komory

Pro udělení DLK musí absolvent splnit následující podmínky (řazení dle důležitosti):


- po celou dobu studia nebyl student hodnocen na výročním vysvědčení horším stupněm než „dobrý“ z jednotlivých předmětů
- v profilujícím předmětu oboru studia je hodnocen stupněm „výborným“
- po celou dobu studia nebylo chování žáka hodnoceno jiným stupněm než „velmi dobrý“
- pravidelně se zúčastňoval aktivit souvisejících s odborným zaměřením jím studovaného oboru pořádaných školou i mimo školu

Do odvolání platí, že za každý studijní obor vyučovaný na jedné střední škole může být ředitelem této školy navrhnut maximálně jeden absolvent v daném školním roce. Další mohou být navrženi jen při počtu absolventů v oboru vyšším než 20 v poměru 1 navržený na každých dalších dvacet absolventů oboru.


§ 4
Vydání Dobrého listu komory

DLK je oprávněna vydat pouze Okresní hospodářská komora na základě „Protokolu k udělení“ podepsaným ředitelem střední školy, předsedou místně příslušné OHK a na případné doporučení zástupce složky HK ČR, který se zúčastnil maturitní zkoušky. DLK je vydán na reprezentativním příslušném formuláři spolu s osvědčením.


§ 5
Práva držitele Dobrého listu komory

Držitel DLK má právo:
1. požadovat pomoc pro nalezení prvního zaměstnání ve svém oboru prostřednictvím OHK Rozhodne-li se však dále pokračovat ve studiu, právo na zprostředkování zaměstnání Okresní hospodářskou komorou zaniká.
2. Veřejně prezentovat vlastnictví DLK a pro image své osoby jej využívat


§ 6
Povinnosti Okresní hospodářské komory

Okresní hospodářská komora je povinna:
1. zprostředkovat držiteli DLK zaměstnání v daném oboru a to na dobu minimálně jednoho kalendářního roku
2. zveřejnit držitele v okruhu své působnosti.


§ 7
Závěrečná ustanovení

Autorství DLK je všemi zúčastněnými institucemi komory a veřejné správy uznáno Okresní hospodářské komoře v Mostě.