Statut DLK pro SOU

Statut DLK pro SOU

§ 1
Základní ustanovení

Dobrý list komory (dále jen „DLK“) je dokument hospodářské komory vypovídající o kvalitě pracovníka prvně vstupujícího na trh práce, vydaný vybraným učňům daného oboru, kterým komora ověřuje a potvrzuje znalosti a zejména řemeslné dovednosti absolventa učiliště. HK je „odpovědna“ za podnikatelské prostředí a jeho neopominutelnou součást, kterou je příprava nových generací na budoucí povolání rozvojem zejména řemeslných znalostí a manuálních dovedností s nutnou mírou hrdosti na obor či řemeslo. Tyto faktory byly a i do budoucna musí být základem pro rozvoj řemesel a služeb ve všech vazbách a souvislostech, jako zdroje zajištění existence.


§ 2
Držitel Dobrého listu komory

Držitelem DLK může být pouze absolvent středního odborného učiliště, který splňuje kritéria pro udělení podle § 3 Statutu Dobrého listu komory.

§ 3
Hodnotící kriteria stanovená pro udělení Dobrého listu komory

Pro udělení DLK musí absolvent splnit následující podmínky (řazení dle důležitosti):

- po celou dobu přípravy nebyl žák hodnocen na výročním vysvědčení horším stupněm z odborného výcviku než „chvalitebný“
- hodnocení praktické zkoušky (v rámci závěrečné zkoušky) musí být stupněm „výborný“
- celkový průměr hodnocení žáka u závěrečné zkoušky nesmí být horší než 2
- po celou dobu přípravy nebylo chování žáka hodnoceno jiným stupněm než „velmi dobrý
- zúčastňoval se aktivně dalších akcí souvisejících s přípravou na budoucí povolání pořádaných školou i mimo školu


§ 4
Vydání Dobrého listu komory

DLK je oprávněna vydat pouze Okresní hospodářská komora na základě „Protokolu k udělení“ podepsaným ředitelem odborného učiliště a předsedou místně příslušné OHK na doporučení zástupce složky HK ČR, který se zúčastnil praktické části závěrečné zkoušky.
DLK je vydán na reprezentativním příslušném formuláři spolu s osvědčením.


§ 5
Práva držitele Dobrého listu komory

Držitel DLK má právo:
1. požadovat pomoc pro nalezení prvního zaměstnání ve svém oboru prostřednictvím OHK Rozhodne-li se však dále pokračovat ve studiu, právo na zprostředkování zaměstnání Okresní hospodářskou komorou zaniká.
2. Veřejně prezentovat vlastnictví DLK a pro image své osoby jej využívat


§ 6
Povinnosti Okresní hospodářské komory

Okresní hospodářská komora je povinna:
1. zprostředkovat držiteli DLK zaměstnání v daném oboru a to na dobu minimálně jednoho kalendářního roku
2. zveřejnit držitele v okruhu své působnosti.


§ 7
Závěrečná ustanovení

Autorství DLK je všemi zúčastněnými institucemi komory a veřejné správy uznáno Okresní hospodářské komoře v Mostě.